Draag bij aan het belangrijke werk van Meet-Inn!

Beste vrienden van Meet-Inn,

We hadden het uiteraard graag anders gezien, maar wereldwijd stond ook gedurende het afgelopen jaar de COVID19-pandemie centraal. De activiteitenkalender van Meet-Inn moest meermalen worden bijgesteld als de coronamaatregelen daarom vroegen.

Desondanks zijn wij dankbaar dat we bij Meet-Inn kunnen terugkijken op vele mooie ontmoetingen met onze gasten. Of het nu was bij het bezorgen van een maaltijd aan de deur of bij een huiskamerconcert, of tijdens de weken waarin Meet-Inn min of meer normaal geopend kon zijn. De dankbaarheid van onze gasten was groot.

We merken – meer dan ooit – hoe groot de behoefte is aan sociaal contact.

Mensen willen erop kunnen rekenen dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Maar juist dat is lastig te realiseren in deze tijd. Ons team van coördinatoren doet er samen met de vele vrijwilligers alles aan om activiteiten te kunnen blijven organiseren. Hierdoor dragen we eraan bij dat onze gasten niet in een sociaal isolement raken. Uw hulp daarbij is zeer welkom.

Dit werk kunnen wij alleen blijven doen dankzij de steun van onze achterban, te weten kerken, trouwe donateurs en maatschappelijk betrokken bedrijven.

Wilt u ons juist nu extra financieel ondersteunen? Help ons door nog dit jaar een gift over te maken op IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 ten name van Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede. Namens al onze gasten hartelijk dank!

Ik wens u namens het bestuur een liefdevolle decembermaand en een gezond en gezegend 2022!

Met vriendelijke groet,

John Brunekreeft
voorzitter Meet-Inn

Giften en legaten aan Stichting Steunfonds Meet-Inn zijn aftrekbaar van de belasting. We zijn door de Belastingdienst erkend als een ANBI.

P.S: Met uw steun blijven we onze gasten gastvrijheid bieden. Helpt u mee?